SBD Họ và Tên Ngày Sinh Nơi Sinh Điểm Môn 1 Điểm Môn 2 Điểm Môn 3 Điểm Ưu Tiên Tổng Điểm Môn 2+ Môn 3 Ghi chú
Top